Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни на София Ивент Център ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

София Ивент Център ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация за Администратора на лични данни:

Наименование: София Ивент Център ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202 149 308

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1700, бул. “Симеоновско шосе“ 9, вх. Е, ет. 4, ап. 116

Данни за контакт:

е-mail:  [email protected]

Телефон: (+359 2) 866 94 40, 866 94 51

Въведение:

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва да са съобразени с техните основни права и свободи и по-конкретно с правото на защита на личните им данни.

Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС.

Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.

София Ивент Център ЕООД обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Принципите, които спазваме при обработването на лични данни са:

„Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност" - ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

„Свеждане на данните до минимум" – събираме само подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които ги обработваме.

„Ограничение на целите" - ние събираме данните Ви само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

„Точност" - поддържаме данните точни и в актуален вид.

„Ограничение на съхранението" – съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.

„Цялостност и поверителност" – ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

„Отчетност" – Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Съгласие

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните.

Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.

В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Оттегляне на  съгласие

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.

След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Цели на обработването

Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:

 • обработка на данни на клиенти и доставчици - физически лица;
 • за изпълнение на договор или в контекста на предварителни договорни отношения
 • маркетингови цели - само при изрично изразено съгласие;
 • информационна сигурност;
 • изпълнение на договори, по които сме страна;
 • изпращане на информационни съобщения и отразяване във всички видове реклами на дружеството;
 • свързани с бизнес процесите на дружеството.

Категории физически лица

Обработваме лични данни за следните категории физически лица:

 • клиенти - физически лица.

Видове лични данни, които обработваме

На този сайт ние не обработваме лични данни, които са свързани с икономическата идентичност на субектите на данни. Възможно е да бъдат качени снимки от събития, свързани с договорни отношения за обслужването им.

В случай, че сте избрали да посетите нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него услуги, не се изисква да предоставяте лични данни като  име, адрес, ЕГН, телефонен номер, e-mail.

Специални категории лични данни („чувствителни данни")

Ние не обработваме данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:

 • Възможно е да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на интересите на физическо лице или тези на някой друг, който не е способен да даде валидно съгласие.

Източници, от които събираме лични данни

Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.

Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Бисквитки

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът използва „бисквитки“.
Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при работа в интернет. Повечето браузери поддържат бисквитки. Потребителите могат да настроят своите браузъри, така че бисквиткитe да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.  
Ние използваме бисквитките за да:

 • Да запомним потребителските предпочитания
 • Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил.

Използването на бисквитките ни помага да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него - бисквитки на Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте го посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите.

Използваме Facebook Pixel с цел събиране статистическа информация за посещенията на нашия сайт, която ни е необходима за пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас т.е. ние не получаваме информация за самоличността на потребителите.
Тъй като, данните се съхраняват и обработват от Facebook, прилагаме линк към политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook и предлаганите от  него продукти, функционалности и инструменти:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. София Ивент Център ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Категории получатели на личните данни

София Ивент Център ЕООД не предава част или всички лични данни, обработени след посещението на сайта.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.
След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
София Ивент Център ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.


Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни.  Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Права на субекта на лични данни

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

 • Право на информация и достъп
 • Право на корекция на данните
 • Право на изтриване на данните
 • Право на ограничаване на обработката на данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение
 • Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция:
Телефон:02 915 3 518
имейл: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни

София Ивент Център ЕООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.